DIGITAAL MAGAZINE

Onderneming & Ondernemer

Magazine
5 min

O&O-scan: verhoogde transparantie voor beleggende ondernemingen

Kent u het echte rendement van uw beleggingen? Met de O&O-scan presenteert ABN AMRO Private Banking een tool die de fiscale druk van uw portefeuille in kaart brengt. Zo kunt u met kennis van zaken en relevant vergelijkingsmateriaal beleggingsbeslissingen nemen.

O&O-scan: verhoogde transparantie voor beleggende ondernemingen

Is het gerapporteerde rendement ook echt het eindrendement?

Met de recent vernieuwde aanpak voor onderneming en ondernemer biedt ABN AMRO Private Banking een overkoepelende service op maat van de cliënt. Er worden beleggingsoplossingen geboden voor het privévermogen, en voor de onderneming van zodra er zich belegbare kapitalen in bevinden. Het onderscheid tussen beide is belangrijk want de omgeving waarbinnen dit vermogensbeheer gebeurt, is totaal verschillend. Niet alleen hebben ondernemers vaak een andere risico-appetijt wanneer de kapitalen nog op de balans van de onderneming staan, ook de fiscale omgeving verschilt drastisch.

De fiscale impact voor private beleggers is duidelijk en wordt ‘aan de bron’ geregeld. Wanneer van toepassing, zal de bank roerende voorheffing, beurstaks, Reynders-taks … afhouden en doorstorten aan de fiscus. Omdat deze taksen van de rekening binnen beheer gedebiteerd worden, drukken zij het rendement voor de belegger. Als we de eventuele toepassing van de Reynderstaks en/of de beperkte vrijstelling roerende voorheffing op dividenden van aandelen buiten beschouwing laten, is het rendement dat de bankier toont dan ook het nettorendement.

Voor een onderneming, onderhevig aan vennootschapsbelasting, kan de fiscale druk zeer verschillend zijn. Anders dan bij privépersonen is de belasting die eventueel aan de bron wordt afgehouden quasi nooit de finale eindbelasting. Bijgevolg komt de belastingdruk niet tot uiting in de gerapporteerde rendementen die staan in het periodieke overzicht van uw bankier.

O&O-scan: meten is weten

Om de transparantie naar een hoger niveau te tillen ontwikkelde ABN AMRO Private Banking de O&O-scan (Onderneming&Ondernemer-scan). Hiermee wordt het rendement na vennootschapsbelasting gesimuleerd over een bepaalde periode. Het doel is drieledig:

  1. Streven naar vergelijkbare rendementen
  2. Een basis bieden voor gefundeerde beleggingsbeslissingen
  3. Zichtbaar maken van de fiscale druk en loskoppelen van de fiscaliteit voortkomende uit eventuele operationele activiteiten van uw onderneming

1. Streven naar vergelijkbare rendementen

Doordat gerapporteerde rendementen voor beleggende vennootschappen geen rekening houden met de fiscale druk, zijn de rendementen tussen verschillende banken onvergelijkbaar.

Een voorbeeld, uitgaande van het KMO-tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro fiscale winst:

  • Bij bankier 1 wordt steeds voor een gelijk bedrag in drie individuele aandelen belegt. Aandeel 1 doet het super en stijgt na één jaar met 40%. Het tweede aandeel stijgt met 5% en aandeel 3 doet het minder goed en daalt met 20%. Deze bankier rapporteert aldus een positief rendement over deze periode van +8,33%.
  • Bij bankier 2 wordt eveneens voor 100% in aandelen belegd, maar via zogenaamde DBI-bevek. Het betreft een meer gespreide portefeuille van aandelen binnen beleggingsfondsen. Stel dat dit fonds over diezelfde periode stijgt met 7,5%, dan is het getoonde rendement in de rapportering +7,5%.

De rendementen zijn echter niet vergelijkbaar, aangezien er nog geen rekening gehouden wordt met de fiscale druk die de beleggingsinstrumenten met zich meebrengen.

Zo zal in het eerste geval na vennootschapsbelasting slechts +5,33% overblijven wanneer rekening wordt gehouden met de latente belastingdruk. Wordt er verkocht, dan zullen de meerwaarden belastbaar zijn en de minwaarden niet aftrekbaar. DBI-beveks zijn quasi vrij van belastingen, waardoor de 7,5% ook 7,5% blijft.

Conclusie: een rendement van 7,5% kan beter zijn dan een rendement van 8,33%

2. Een basis bieden voor gefundeerde beleggingsbeslissingen

DBI-beveks, waarvan sprake in bovenstaand voorbeeld, zijn ondertussen alom gekend en sinds het zomerakkoord van 2017 ook populair. Maar de beleggingsfiscaliteit voor vennootschappen is méér dan enkel DBI-beveks overwegen. Elk beleggingsinstrument heeft een eigen fiscaliteit en dus een eigen en afzonderlijke impact op het rendement na belastingen.

Dat is een belangrijke sleutel in het nemen van beleggingsbeslissingen: de fiscale impact is afhankelijk van de individuele beleggingsinstrumenten in portefeuille (aandeel, obligatie, beleggingsfonds onder vorm van een bevek of een GBF, al dan niet met een DBI-statuut…).

Daar houdt u best rekening mee wanneer u belegt binnen een vennootschap, met de nodige hulp van de bankier. Een duidelijke, transparante communicatie is onmisbaar. Alleen zo kan de cliënt en eventueel zijn accountant perfect begrijpen dat een rendement van 7,5% inderdaad beter kan zijn dan een rendement van 8,33%, zoals hierboven uitgelegd.

3. Zichtbaar maken van de fiscale druk

De O&O-scan simuleert de fiscale druk op portefeuille-niveau en wordt zo dé tool bij uitstek om het gesprek met een beleggende vennootschap aan te gaan. Omdat de rendementen worden herberekend over een welbepaalde periode bestaat de fiscale druk enerzijds voor een deel uit latente belastingen, en anderzijds uit een deel gerealiseerde belastingen. Ook daarover wordt volledig transparant gerapporteerd.

ABN AMRO Private Banking geeft zo een complementaire kijk op de beleggingen binnen de vennootschap. Vaak wordt er geen aandacht besteed aan de fiscale impact van beleggingskeuzes. Doorgaans wordt gekeken naar de pure boekhoudkundige impact. Met de O&O-scan wordt de bank een echte partner van de ondernemer en zijn adviseurs.

Shape Created with Sketch.
Kent u het echte rendement van uw portefeuille? De O&O-scan brengt de fiscale druk in kaart.
Shape Created with Sketch.

Focus op fiscaliteit: interessant maar niet heiligmakend

Verschuift de focus door het hanteren van de O&O-scan dan volledig naar fiscaliteit? Neen. Zoals altijd start het gesprek met het in kaart brengen van het risicoprofiel van de belegger en de verwachtingen die men heeft rond koersschommelingen en uiteindelijke rendementsdoelstellingen. Dat verandert niet. Maar eenmaal dat in kaart is gebracht, kan er wel slim omgesprongen worden door de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed…) via verschillende beleggingsinstrumenten in portefeuille te nemen.

Het is pas in dat stadium dat de O&O-scan interessante inzichten kan bieden. Ook de evaluatie van verschillende portefeuilles verloopt beter dankzij het in kaart brengen van de fiscale impact en het vergelijkbaar maken van de rendementen. Zo komen we uit bij een credo dat veel ondernemers nauw aan het hart ligt: “meten is weten”!

Vraag nu uw persoonlijke afspraak aan

Bent u benieuwd naar de fiscale druk op uw portefeuille? Wilt u zicht krijgen op het échte rendement? Of overweegt u om te starten met beleggen binnen uw vennootschap? Vraag dan nu uw afspraak met één van onze O&O-experts. Zij gaan graag voor u aan de slag.

Marcel Kunnen
Marcel Kunnen
E&E Expert